M102

Scroll til siden for mer informasjon

Klikk på plantegningen for å åpne i fullskjerm

Pris: 2 237 004

Omkostninger: 10 133

Fellesutgifter: 1 739

Antall rom: 2-roms med alkove

Soverom: 1

Areal BRA: 53

Areal P-rom: 53

Etasjer: 1

Parkering: Det følger ikke med P-plass.

Det er mulig å kjøpe garasjeplass for Kr 275 000,-

BOLIGPLASSERING

BOLIGREKKE

Det tas forbehold om skrivefeil og åpenbare feil i salgsmateriellet og prislister.

Klikk på plantegningen for å åpne i fullskjerm

NØKKELINFORMASJON

Nøkkelinformasjonen fra megler er en oppsummering av hovedpunktene i prosjektet.

For fullstendig informasjon og dokumentasjon vises det til kjøpekontrakt med vedlegg for prosjektet, hvilket er det avtalemessige grunnlaget for kjøp av bolig.

HOVEDOPPDRAGSNUMMER

39-20-9016.

EIENDOM

Åmotåsen 23, 1389 Heggedal.

MATRIKKEL

Gnr. 79 bnr. 87, 703, 707 og 650 i Asker kommune.

EIERFORM

Eierseksjoner.

FERDIGSTILLELSE

Forventet byggestart 3. kvartal 2021, med en forventet ferdigstillelse/overlevering etter ca. 22 måneder.

ANSVARLIG MEGLER

Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF Petter MamenLund.

SELGER/UTBYGGER

Heggedal Terrasse AS.

PRISER FRA - TIL

Priser fra kr 2 010 000,- til kr 3 640 000,-

AREALER

BRA (P-rom): 33 kvm (30 kvm) – 60 kvm (60 kvm)

PARKERINGS PLASSER

Det følger ikke med parkeringsplass. Det er anledning til å kjøpe ekstra p-plasser i henhold til gjeldende prisliste. Selger står fritt til å fordele p-plasser mellom de to semiautomatiske parkeringsanleggene.

FELLESKOSTNADER/ OPPSTARTSKAPITAL

Felleskostnader skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter og avhenger av ytelsene sameiet/ sameiets styre rekvirerer. Basert på utkastet til driftsbudsjett som er utarbeidet av forretningsfører OBOS er disse stipulert til ca. kr 22,- pr. kvm. BRA pr. mnd. I tillegg kommer felleskostnadene som deles likt mellom enhetene:
Kabel-TV og bredbånd er stipulert til ca. kr 355,- pr. bolig pr. mnd.
Mobilitetskonsept er stipulert til kr 200,- pr. bolig pr. mnd.
Kostnad til parkering er stipulert til ca. kr 200 pr. p-plass pr. mnd.

Pr. overtakelsesdato betales det i tillegg inn en sum tilsvarende 2 mnd. felleskostnader (kr 2*22 pr. kvm.) som settes av til startkapital for sameiet.

Felleskostnader skal dekke sameiets driftskostnader, som vil omfatte bl.a. felles bygningsforsikring, kostnader til drift og vedlikehold, forretningsførsel, del av kommunale avgiftene som faktureres samlet til sameiet, strøm i fellesarealer, badebasseng, mobilitetskonsept mm.

Det er inngått avtale med Telenor om internett (fiber) og kabel-TV med 5 års bindingstid. Det er inngått avtale med Otto fra Bertel O. Steen om mobilitetskonsept (bil- og sykkelpoolordning) i Heggedal Terrasse med 5 års løpetid.
Mobilitetskonsept skal i henhold til reguleringsplanen finansieres og opprettholdes av sameiet med en minimums bindingstid på 5 år. Ved en eventuell nedleggelse skal det sikres at mobilitetskonseptet kan reetableres av sameiet ved et senere behov. Bestemmelser om mobilitetskonsept vil tinglyses på eiendommene/ seksjonene. Selger har subsidiert drift av mobilitetskonsept i de 3 første driftsårene. Det antas at kostnader vil øke med ca. kr 100 pr. mnd. pr. bolig ved utløp av den subsidierte perioden.

Ovennevnte kostnader er stipulert og er kun basert på erfaringstall. Noen kommunale avgifter blir fakturert direkte av kommunen til den enkelt seksjonseier. Budsjettet er et forslag til driftsbudsjett for normaldrift av sameiet i 1 år, basert på stipulerte inntekter og kostnader. Budsjettet er utarbeidet av forretningsfører basert på opplysninger om eiendommen gitt av selger og normtall fra tilsvarende eiendommer som forretningsfører forvalter.

Fastsettelse av første års driftsbudsjett og felleskostnader vedtas endelig på sameiets konstituerende sameiermøte.

EIENDOMSSKATT

Det er pt. ikke eiendomsskatt i Asker kommune.

ENERGIMERKEM

Energimerking av boligen skal utføres av selger og vil foreligge ved overtagelse.

TOMT

Eiet tomt i Asker kommune.

Hovedeiendom gnr. 79, bnr. 87 på ca. 27 365 kvm. Tilleggseiendom gnr. 79, bnr. 703 på ca. 4931 kvm. Tilleggseiendom gnr. 79, bnr. 707 på ca. 1617 kvm. Tilleggseiendom gnr. 79, bnr. 650 på ca. 1306 kvm. Totalt tomteareal er ca. 35 219 kvm.

Eiendommen består av en hovedeiendom gnr. 79, bnr. 87 og tre tilleggseiendommer gnr. 79, bnr. 703, 707 og 650 i Asker kommune. Utbygger vil organisere tilleggstomtene som realsameier. Allmenheten skal ha tilgang til internveier, naturstier og tilleggstomter i henhold til reguleringsplanen og erklæringer som skal tinglyses, eller er tinglyst på eiendommene.

Selger står fritt til å organisere eierskap til og bruk av utvendige fellesarealer for utbyggingsfeltene innenfor planområdet, blant annet felles lekeplasser og felles uteoppholdsarealer, så langt det er tråd med relevante offentligrettslige krav gitt i eller i samsvar med lov.

Eksakt tomteareal vil foreligge ved endelig oppmåling utført av Asker kommune. Tomten disponeres av seksjonseierne i henhold til sameievedtekter, seksjoneringsbegjæringer, tinglyste bestemmelser og gjeldende arealplaner.

EIENDOMMEN

Asker kommune vil tildele adresse for boligene. Normalt foreligger ikke adressevedtak før byggingen er igangsatt. Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to boligseksjoner kan erverves av én og samme fysiske eller juridiske person. I henhold til bestemmelsene i reguleringsplanen inngår 40% av boligene i sameiet i Asker kommunes Boligpolitiske strategi.

Heggedal Terrasse vil fortrinnsvis bli organisert som ett eierseksjonssameie iht. Eierseksjonsloven - LOV-2017-06- 16-65. Eiendommen vil bli seksjonert og boligene selges som eierseksjoner. Sameiet vil etter planen bestå av 157 boligseksjoner og en næringsseksjon. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir kjøper eier av ideell andel av fellesarealer og bygningsmasse i sameiet tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. seksjonens BRA. Eierbrøken kan avvike fra faktisk areal og kan ikke legges til grunn som arealangivelse. Eksklusivt areal boligen disponeres utomhus er vedtektsbestemt jf. vedtektenes punkt 3-2 og tidsbegrenset til 30 år. Hvilket areal som tilhører hvilke seksjoner fremkommer av utomhusplanen. Selger står fritt til å bestemme seksjonsnummer.

De to semiautomatiske garasjeanleggene med totalt 168 parkeringsplasser er planlagt organisert som en næringsseksjon med gnr. 79 bnr. 87 snr. 158 i Asker kommune. En parkeringsplass tilsvarer en ideell andel i næringsseksjonen (en parkeringsplass = 1/168). Parkeringsplassene (de ideelle andelene) vil tinglyses på hjemmelshaver/ne til de seksjonene de tilhører samtidig

som sameiet seksjoneres. Selger forbeholder seg retten til å redusere antall p-plasser i garasjeanlegget og omdisponere disse til egnet fellesareal dersom p-plassene ikke blir solgt i salgsprosessen.

Selger forbeholder seg retten til å tilpasse endelig organisering etter hva som er formålstjenlig og hva som vil bli godkjent av det offentlige, herunder blant annet endre sammensetningen i eierseksjonssameiet, antall seksjoner og innlemme næring som del av eierseksjonssameiet.

KOMMUNALE AVGIFTER OG LIGNINGSVERDI

Kommunale avgifter fastsettes av Asker kommune etter ferdigstillelse. Ligningsverdi blir først fastsatt etter at seksjonen er tinglyst. Ligningsverdien fastsettes av Skattekontoret i Asker etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt ”primærbolig” (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller ”sekundærbolig” (alle andre boliger man måtte eie). Se http://www. skatteetaten.no for nærmere informasjon.

VEI / VANN / KLOAKK

Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

ODEL / KONSESJON

Det er ikke odel eller konsesjon på eiendommen.

REGULERINGSFORHOLD / OFFENTLIG GODKJENNING

Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/ bestemmelser vil ligge som vedlegg til kjøpekontrakten. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

SERVITUTTER / RETTIGHETER

Eiendommens servitutter følger av dens grunnbokblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Seksjonseiere får full råderett over egen seksjon. Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser. De vil være fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt panterett til sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser for inntil 2G. I tillegg kan selger tinglyse bestemmelser vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Kjøper samtykker til at selger kan tinglyse avtaler og bestemmelser om bil- og sykkelpoolordning innenfor planområdet, så langt det følger av de til enhver tid gjeldende arealplaner for Åmotåsen, eventuelt andre krav gitt i eller i medhold av lov, se gjeldende reguleringsbestemmelser punkt 3.5.2 og 3.5.4 sammenholdt med punkt 2.1.9.

Kjøper samtykker til at selger kan tinglyse bestemmelser som gir beboerne og allmennheten rett til å nytte avsatt grønnstruktur (naturområder), med tilgang gjennom turstier og veier innenfor planområdet, så langt det følger av de til enhver tid gjeldende arealplaner for Åmotåsen, eventuelt andre krav gitt i eller i medhold av lov, se gjeldende reguleringsbestemmelser punkt 5.3.7 og 6.1.1.

2004/28426-1/100 BRUKSRETT TINGLYST 08.10.2004
:Knr:3025 Gnr:79 Bnr:95
:Knr:3025 Gnr:79 Bnr:664
:Knr:3025 Gnr:79 Bnr:665
:Knr:3025 Gnr:79 Bnr:666
:Knr:3025 Gnr:79 Bnr:667
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

2007/507797-1/200 BRUKSRETT TINGLYST 25.06.2007

RETTIGHETSHAVER: Knr:3025 Gnr:79 Bnr:86 RETTIGHETSHAVER: Knr:3025 Gnr:79 Bnr:689 Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen 2008/310140-1/200 BRUKSRETT TINGLYST 17.04.2008 RETTIGHETSHAVER: Knr:3025 Gnr:79 Bnr:699 Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

2014/17964-1/200 BRUKSRETT TINGLYST

08.01.2014 RETTIGHETSHAVER: Knr:3025 Gnr:79 Bnr:89 RETTIGHETSHAVER: Knr:3025 Gnr:79 Bnr:716 Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

2014/17964-2/200 KJØPEKONTRAKT TINGLYST 08.01.2014 RETTIGHETSHAVER: Knr:3025 Gnr:79 Bnr:89 RETTIGHETSHAVER: Knr:3025 Gnr:79 Bnr:716 Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen 1975/6870-1/100 FREDNINGSVEDTAK TINGLYST 13.05.1975

FREDNINGSVEDTAK

OVERFØRT FRA: 3025-79/1 Gjelder denne registerenheten med flere

1928/905881-1/100 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE TINGLYST

06.01.1928 Bestemmelse om veg Bestemmelse om gjerde Med flere bestemmelser

Grunnboksutskrft og servitutter er innhentet av megler og utleveres på forespørsel.

SAMEIET

Det vil bli opprettet eierseksjonssameie iht. Eierseksjonsloven LOV-2017-06-16-65. Fremtidig eier plikter å være medlem av sameiet. Som seksjonseier i et seksjonssameie, vil kjøper bli sameier i eiendommen med tilhørende enerett til bruk av sin boligseksjon. Eneretten omfatter også altan og/ eller takhage. Seksjonseierne får felles bruksrett til sameiets fellesareal. Seksjonseierne har full råderett over sine seksjoner og seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner.

Eksklusivt areal boligen disponeres utomhus er vedtektsbestemt jf. vedtektenes punkt 3-2 og tidsbegrenset til 30 år.

Selger forbeholder seg retten til fritt å omsette eventuelle ekstra parkeringsplasser. Det er pt. ikke avgjort hvordan rettighetene til parkeringsplass og boder skal sikres. Organiseringen vil enten fremgå av vedtektene og/ eller annen dokumentasjon og/eller ved tinglysning av rettighetene, og alternativt fremgå av seksjoneringsbegjæringen. For øvrig gjelder lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette. Det vil bli avhold konstituerende sameiermøte der det velges et styre som vil representere sameiet.

Forretningsfører:

OBOS (org.nr. 934 261 585) er engasjert som forretningsfører for Sameiet. Avtalen har ingen bindingstid. Det er 6 måneders oppsigelse på avtalen. Forvaltning av avtalen vil være opp til styret. Kjøperne vil bli innkalt til oppstartsmøte. Her vil nytt styre bli valgt, i tillegg vil det bli en gjennomgang av sameiets budsjett, vedtekter og ev. husordensregler. Lokalleie i forbindelse med møte, og gebyr for registrering i Brønnøysund faktureres sameiet ved overtakelse via startkapital.

Stipulering av budsjett samt stifting av sameiet anses ikke som eiendomsmegling og omfattes dermed ikke av den sikkerhetsstillelse / ansvarsforsikring som gjelder i eiendomsmeglingsloven. Utkast til driftsbudsjett for første driftsår er utarbeidet og kan fås ved henvendelse til megler, og vil være vedlegg til prospekt. Det tas forbehold om endringer i budsjettpostene og fellesutgiftene. Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken med mindre annet er opplyst eller særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk. Normalordningen er at eierbrøken fordeles etter bruksareal (BRA). Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av eierseksjonssameiets felleskostnader.

Selger forplikter seg til å betale løpende fastsatte felleskostnader, stiftelsesomkostninger og startkapital på usolgte enheter. Felleskostnader iht. prisliste og budsjett antas å dekke bl.a. avsetning til vedlikehold av fellesarealer/ev. garasje, abonnement kabel-tv/ internett, kontingent til realsameier, forretningsførsel, forsikring bygg (ikke innbo) og fellesarealer og andre driftskostnader.

Det tas forbehold om oppgitte arealer, organisering av fellesområder og øvrige opplysninger om prosjektet som kan endre forutsetningene for budsjettforslaget. Det tas forbehold om stipulerte inntekter og kostnader da styret vil kunne endre budsjettet og inngå avtaler som vil tilføre boligselskapet andre eller større kostnader. Endelig fastsettelse av budsjett og felleskostnader vil bli foretatt av styret i boligsameiet.

VEDTEKTER

Det er utarbeidet utkast til vedtekter for sameiet av forretningsfører som ligger i salgsoppgaven. Det forutsettes at dokumentene aksepteres som grunnlag for handelen. Kjøper er kjent med at utkastet kun er veiledende og aksepterer at utkastet vil kunne bli endret i forbindelse med sammenføyingen og seksjonering/overtagelse av boligen. Eventuelle ønskede endringer kan skje i henhold til vedtektene på senere årsmøter.

STIPULERT OVERTAGELSE

Det tas sikte på ferdigstillelse 3. kvartal 2023. Dette forutsetter byggestart innen utgangen av 3. kvartal 2021. Senere byggestart vil medføre senere ferdigstillelse. Forventet byggetid er ca. 22 måneder fra fysisk oppstart av byggearbeidene Dette gjelder ikke som en bindende frist for ferdigstillelse, og kan ikke danne grunnlag for et krav om dagmulkt.

Etter oppstart av byggearbeidene vil selger ca. hver 3. måned orientere om fremdriften i prosjektet på heggedalterrasse.no. Selger vil ca. 6 uker før forventet ferdigstillelse sende skriftlig varsel om antatt overtakelsestidspunkt. Tidspunktet vil angis innen en omtrentlig periode, og gjelder ikke som en bindende frist for ferdigstillelse og kan ikke danne grunnlag for et krav om dagmulkt.

Selger kan kreve at overtakelse skjer inntil 4 måneder tidligere enn forventet.

Selger kan innkalle til forhåndsbefaring ca. to uker før overtakelsen hvor gjenstående arbeider protokollføres

Selger skal overlevere boligen til kjøper i ryddig og byggrengjort stand. Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge før overlevering til kjøper.

Boligen overtas ved overtakelsesforretning. Selger kaller skriftlig inn til overtakelsesforretning med ca. 2 ukers frist. Overtakelsesforretning gjennomføres mellom kl. 08.00 og 16.00. Ved overtakelse foretas en felles befaring av eiendommen hvor begge parter deltar. Det skal føres protokoll for overtakelsen som angir eventuelle gjenstående arbeider og mangler. Overtakelsesforretning kan avholdes selv om det måtte gjenstå mindre arbeider, herunder utomhusarbeider og fellesarealer, som ikke er til hinder for at boligen kan bebos.

Risikoen for boligen går over på kjøper når kjøper har overtatt boligen. Overtar kjøper ikke til fastsatt tid, og årsaken ligger hos ham, har kjøper risikoen fra det tidspunktet boligen kunne vært overtatt.

Når risikoen for boligen er gått over på kjøper, faller ikke kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bort ved at boligen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selger ikke svarer for.

Ved forsinket overlevering kan kjøper kreve at selger betaler dagmulkt tilsvarende 0,75 promille av kjøpesummen, jf. bustadoppføringslova § 18. Dagmulkt kan ikke kreves for mer enn 100 dager.

FORSIKRING

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av selger. Etter overtagelsen vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

PRISER OG OMKOSTNINGER

Leilighetene selges med prisantydning iht. den til enhver tid gjeldende prisliste. Salgsprisene kan ikke justeres etter kontraktsinngåelse. Selger står fritt til når som helst å regulere prisen på usolgte leiligheter og p-plasser. Prislisten er ikke å anse som bindende tilbud fra selger.

For nyoppført bygning som ikke er tatt i bruk beregnes dokumentavgift av andel tomteverdi. Beregnet dokumentavgift for boligen fremkommer av prislisten. Andel eierskap til fellesarealene er inkludert i kjøpesummen for boligen. Tinglysingsgebyr for skjøte p.t. kr 525,- Tinglysingsgebyr for ev. pantedokument utgjør for tiden kr 697,- pr. dokument inkl. pantattest. Det tas forbehold om endringer av offentlige satser/avgifter.

Tomteverdien er beregnet til kr 6 531,- pr kvm bruksareal (BRAS). Det tas forbehold om endelig godkjenning av tomteverdien ved tinglysingen.

Dokumentavgift 2,5% av tomteverdi: se prisliste Tinglysingsgebyr skjøte: kr 525,- Tinglysingsgebyr pantedokument pr stk: kr. 697,- Startkapital sameiet: kr. 2 * kr 22,- pr. kvm. (2 mnd. felleskostnader)

FORPLIKTELSER, RETTIGHETER OG SERVITUTTER

Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

BETALINGSBETINGELSER

Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen 2 dager før overtagelse. Ansvarlig oppgjørsmegler forbeholder seg retten til å utbetale oppgjør til selger ved overlevering av boligen, dvs. når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger. Alle innbetalinger fra kjøper må skje fra kjøpers bankkonto i norsk bank. Eventuelle avvik må meldes oppgjørsmegler skriftlig innen tre dager før overtakelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle
rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

AVBESTILLINGSERSTATNING

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes, vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i sin helhet.

GARANTIER

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Selger stiller sikkerhet for oppfyllelse av kontrakten i samsvar med bustadoppføringslova § 12. Sikkerheten tilsvarer 3 % av vederlaget frem til overtagelsestidspunktet. Fra overtagelsestidspunktet skal sikkerheten økes til 5 % og gjelde i fem år etter overtagelse.

Ved salg til profesjonelle:

Det stilles ikke garantier iht. bustadoppføringslova ved salg til kjøpere som regnes som profesjonelle.

VIKTIG INFORMASJON

Prosjektet ble behandlet av kommunestyret i Asker kommune den 02.02.21.

Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av kjøpekontrakten:
• At rammetillatelse foreligger innen 1. oktober 2021.
• At igangsettingstillatelse foreligger innen 1.
desember 2021.
• At det inngås kjøpekontrakter for et tilstrekkelig antall boliger for å sikre finansiering innen 1. desember 2021.

Selger er bundet av kjøpekontrakten dersom forbeholdene ikke gjøres gjeldende innen 15. desember 2021.

Dersom forbehold gjøres gjeldende, har kjøper rett til å få tilbakebetalt eventuelle delinnbetalinger samt opptjente renter på megler konto. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper.

Partene kan skriftlig avtale å forlenge fristene ovenfor.

Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper, samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Alt salgsmateriell tilhørende prosjektet, herunder alle illustrasjoner, 3D animasjoner, skisser og plantegninger er selgers eiendom og kan ikke benyttes/ gjengis uten selgers samtykke.

VIDERESALG AV KONTRAKTSPOSISJON

Selger forbeholder seg rett til å nekte enhver overdragelse av rettsposisjoner i henhold til kjøpekontrakten før overtakelse har funnet sted. Ved selgers eventuelle godkjennelse av en slik transport, skal selgers transportavtale benyttes og kjøper betale et administrasjonsgebyr på kr 50.000,- inkl. mva. til selger.

Selger forbeholder seg retten til å stille vilkår for aksept av transport, herunder krav om solidaransvar eller krav om garantistillelse. Ved videresalg av kjøpekontrakt er kjøper 1 solidarisk ansvarlig med senere kjøpere for opprinnelig kjøpesum. Påkrevde endringer av garantier ved et ev. videresalg/ transport bekostes ikke av selger. Det vil ikke bli gitt samtykke til overdragelse av kontrakt de siste 60 dager før overtakelse.

FERDIGATTEST / MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Ved overtakelse skal det foreligge midlertidig brukstillatelse. Selger er ansvarlig for å innhente ferdigattest, men kjøper er innforstått med at denne normalt ikke foreligger før etter overtakelse. Kjøper er gjort uttrykkelig kjent med og aksepterer at boligen vil kunne bli klar for overtakelse før det totale prosjektet, herunder hele eller deler av fellesarealet utomhus, kan ferdigstilles. Dette innebærer at kjøper vil kunne få rett og plikt til å overta boligen før det foreligger ferdigattest og at selger kan måtte søke om midlertidig brukstillatelse/ dispensasjon om krav til ferdigattest ved overtakelse. Dersom kjøper overtar boligen på midlertidig brukstillatelse har selger krav på oppgjør i henhold til kjøpskontrakten, mot at det holdes tilbake et beløp som sikkerhet for at ferdigattesten blir gitt. Selger plikter å fremskaffe ferdigattest når utomhus ferdigstilles.

HVITVASKINGSLOVEN

Eiendomsmeglere ble fra 06.03.09 underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

BUDGIVNING

Faste priser. Se egne dokumenter for prisliste og kjøpsbekreftelse. Selger/megler kan fritt endre prisliste uten varsel. Det er til enhver tid den siste versjonen som er gjeldene. Alle kjøpetilbud er bindende for tilbyder i 7 dager fra det er innsendt til aksept eller avslag er gitt.

LOVGRUNNLAG

Boligene selges i henhold til bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås.

OVERFLATE GANG (VED INNGANGSDØR)

13 mm 3-stavs standard «natur» lakkert eikeparkett på gulv. Fotlist ca. 12 x 58 mm med synlige spikerhull i hvit farge. Taklist ca. 21 x 034 mm med synlige spikerhull i hvit farge. Himling og vegger leveres sparklet og hvitmalt. Det gis ikke garanti mot kvistgulning på fabrikkmalte produkter.

OVERFLATER STUE, KJØKKEN/ SPIS, SPISESTUE/ KJØKKEN, GANG OG SOV

13 mm 3-stavs standard «natur» lakkert eikeparkett på gulv. Fotlist ca. 12 x 58 mm med synlige spikerhull i hvit farge. Taklist ca. 21 x 034 mm med synlige spikerhull i hvit farge. Himling og vegger leveres sparklet og hvitmalt. Det gis ikke garanti mot kvistgulning på fabrikkmalte produkter.

OVERFLATER BAD

Det leveres Sahara Grey baderomspanel på vegg med børstet stål metallist på utvendig hjørner. Grå keramiske fliser ca. 20 x 20 cm på gulv, montert rett. Taklist ca. 21 x 034 mm med synlige spikerhull i hvit farge. Gulv i dusjsonen blir nedsenket med tilsvarende flis som gulvflis. Dusjvegger leveres i herdet glass og i det omfang som angitt på tegninger. Sparklet og hvitmalt himling. Det kan bli terskel/nivåforskjell fra bad til tilliggende rom.

OVERFLATER BOD/ TEKNISK, TEK. OG TEK. ROM

Grå keramiske fliser ca. 20 x 20 cm på gulv med ca. 10 cm sokkelflis. Taklist ca. 21 x 034 mm med synlige spikerhull i hvit farge. Himling og vegger leveres sparklet og hvitmalt. Det kan bli terskel/nivåforskjell til tilliggende rom.

OVERFLATER BOD

Ubehandlet betong og/eller gulvspon på gulv. Himling og vegger leveres som ubehandlet betong/ gips. Åpent elektrisk anlegg.

INNREDNING KJØKKEN

Det leveres kjøkkeninnredning fra Sigdal, modell Sand, hvite skrog, sand fronter og sort struktur laminat benkeplate. Det er mulig å gjøre endringer mot tillegg i pris hos kjøkkenleverandør i tilvalgsprosessen. Det leveres ventilator med avtrekk direkte ut av boligene. Ettgreps kjøkkenbatteri. Kjøkkentegninger fra kjøkkenleverandør blir oversendt av totalentreprenøren i tilvalgsprosessen. Kjøkkenleveransen kan avvike fra det som er vist på plantegningene/ illustrasjonene. Det er kjøkkentegningene fra kjøkkenleverandør som er gjeldende. Det er ikke anledning til å flytte på elektriske punkter/ installasjoner, avløp og vanntilførsel. Hvitevarer i henhold til gjeldende spesifikasjon på tidspunktet for avtaleinngåelse (konferer megler).

INNREDNING BAD

Det leveres baderomsinnredning fra Sigdal, modell Lilje med kunstmarmorservant, eller tilsvarende modell, type og kvalitet fra annen leverandør. Ett vannuttak pr. innredning. Speil med integrert belysning tilpasset bredden på baderomsinnredning. Vegghengt toalett med soft close sete. Ettgreps servantbatteri, dusjbatteri og dusjgarnityr. Ett opplegg til vaskemaskin per bolig. Størrelse på baderomsinnredning og dusjdører tilpasses størrelsen på bad. Det er ikke anledning til å flytte på elektriske punkter/ installasjoner, avløp og vanntilførsel.

GARDEROBESKAP

Det leveres ikke garderobeskap i standardleveransen. Garderobeløsninger kan bestilles av totalentreprenøren i tilvalgsprosessen.

DØRER

Inngangsdør, ytterdører/ dører til terreng og dører til innvendige fellesarealer leveres i henhold til arkitektens spesifikasjoner. Vridere i børstet stål. Det er ikke mulig å gjøre tilvalg på denne type dører. Innerdører leveres i en lett konstruksjon. Slette og hvitmalte. Vrider i børstet stål.

FORINGER OG GERIKTER RUNDT DØRER OG VINDUER

Fabrikkmalte hvite foringer og gerikter rundt dører og vinduer ca. 12 x 58 mm med synlige spikerhull. Det gis ikke garanti mot kvistgulning på fabrikkmalte produkter.

TAKHØYDE BOLIG

Takhøyde i alle etasjer blir i all hovedsak ca. 2,40 m, men det kan bli nedsenket himling til ca. 2,20 m i gang, bad, bod, tek. og tek. rom grunnet tekniske føringsveier.

VINDUER OG TERRASSEDØRER

Vinduer og terrassedører i tre/alu med mørk utførelse og isolerglass. Håndtak og vridere leveres av produsenten. Nye vinduer med god isolasjonsverdi gir mindre kaldras og dugg på innsiden av vinduene, men de kan gi noe mer utvendig kondens ved enkelte klimatiske værforhold.

MARKTERRASSE/ ALTAN (BALKONG/ TERRASSE)

Terrassegulv leveres som tremmegulv av impregnert trevirke 28 x 120 mm. Rekkverk med glass og metall. Det leveres ikke tremmegulv eller rekkverk på markterrasse. Konstruksjon er å anse som utvendig konstruksjon, og mindre ansamlinger av vann vil derfor kunne oppstå etter regnvær.

ELEKTRISK ANLEGG

Det elektriske anlegget leveres hovedsakelig skjult med brytere og kontakter i hvit utførelse. Boligene får eget sikringsskap med automatsikringer med overbelastningsvern og jordfeilvarslingsenhet/ bryter. Hovedsikring og målere i eget skap. Det leveres innvendig- og utvendig belysning i henhold til beskrivelse/ matrise. Plassering besluttes av selger under detaljprosjektering. Det finnes begrensninger av teknisk karakter for plasseringen av downlights i boligene. Plassering av el punkter bestemmes av selger/ elektriker under detaljprosjekteringen. Det elektriske anlegget leveres i henhold til dagens standard (NEK 400).

TV/BREDBÅND

Det leveres ett data- og TV-punkt i stue. Det er inngått felles avtale for sameiet med Telenor med løpetid på 60 mnd.

VVS/ VANN OG AVLØP

Alle vannledninger til vannuttak er ”rør i rør” system. Boligene får egen varmtvannsbereder som beregnes ut ifra boligens BRA. Det leveres ett stk. frostfritt vannuttak på terreng. Plassering av teknisk utstyr for vann og avløp besluttes i detaljprosjekteringen. Det er ikke anledning til å endre plassering av punkter for vann og avløp i tilvalgsprosessen. Vann og avløp er offentlig tilknyttet. Eventuelle serviceavtaler og løpende vedlikehold for tekniske installasjoner må etableres av sameiet seneste ved overtagelsestidspunktet. Plassering av teknisk utstyr i boligene besluttes av selger under detaljprosjekteringen.

OPPVARMING

Boligene oppvarmes med elektriske panelovner. Det leveres elektriske varmekabler med termostat og gulvføler i bad.

VENTILASJONSANLEGG

Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner med separat anlegg til hver bolig. Plassering besluttes av selger under detaljprosjekteringen. Plassering av teknisk utstyr kan ikke endres i tilvalgsprosessen.

BRANN

Det monteres røykvarslere og brannslange eller pulverapparat i henhold til gjeldende forskriftskrav.

LÅSSYSTEM

Separat forsikringsgodkjent låsesystem til hver enhet. Det leveres ett nøkkelsett med tre nøkler til hver bolig.

BYGNINGER OG FASADER

Gulv på grunn utføres i betong. Etasjeskiller mellom underetasje og førsteetasje leveres enten som trekonstruksjon, betongdekke eller lettplanker type Leca eller lignende med overliggende spon og underliggende himling av gips. Grunnmur under terreng utføres i plasstøpt betong, betong elementer, Bewi byggesystem eller tilsvarende system/ konstruksjon. Yttervegger over terreng leveres med panel, stenderverk av tre/stål, isolasjon og innvendig gipsplatekledning. Yttertak leveres som kompakt og/eller luftet løsning med bærekonstruksjon i tre, betong og/eller stål. Løsninger for konstruksjon med mer besluttes endelig i detaljprosjekteringen. Alle innervegger i lett konstruksjon leveres med 70 mm isolasjon. Alle himlinger og vegger i boligene leveres med gips, overflatebehandling fremgår av matrise. Rom med downlights og/eller tekniske føringer kan ha nedforet gipshimling med lavere takhøyde enn 240cm, eventuelt innkassing av tekniske føringer. Det kan forekomme nivåforskjell/ terskel mellom innvendige rom og fra innvendige arealer til utvendige arealer/ markterrasser/ altaner/ takhager. Boligene føres opp i henhold til TEK 17.

UTVENDIG FASADE

Fasadene leveres med furu/ gran dobbelfals kledning med spor, grunnet ett strøk og behandlet med ett strøk, på fabrikk, i en kombinasjon av jordfarger. Utvendig side av vinduer/ dører, blikkdetaljer, vannbrett, takrenner og taknedløp leveres i farge RAL 7022/ Umbra grey, eller tilsvarende farge i annet farge system. Utvendig rekkverk på altan og takhage leveres i glass og metall. Det leveres utebelysning til hver bolig. Veggmontert SG Echo med LED, eller tilsvarende type og kvalitet fra annen leverandør: 1 stk. veggmontert utelys og 1 stk. dobbel stikkontakt ved boligenes inngangsdør, samt 1 stk. veggmontert utelys og 1 stk. dobbel stikkontakt på markterrasse, altan og takhage. Det leveres ikke veggmontert utelys på altaner som levers med downlights. På fasadene som er en del av fellesarealet leveres det veggmontert SG Echo med LED, eller tilsvarende type og kvalitet fra annen leverandør. Ved inngangsdører til fellesarealer 1 stk. veggmontert utelys, ved garasjeporter 2 stk. veggmontert utelys, 1 stk. på hver side av porter.

INNVENDIGE FELLESAREALER

Grått vinyldekke på gulv. Himling og vegger leveres som sparklet og hvitmalt gips og/ eller betong. Utenpåliggende elektrisk anlegg. Mekanisk ventilasjon med lufteventiler i vegg.

EKSTERNE BODER

Ubehandlet betong og/eller spon på gulv. Himling og vegger leveres som ubehandlet betong eller gips. Skille- og delevegger mellom bodene og gangarealene leveres som uisolerte reisverkvegger med ubehandlet gips, spon eller OSB på en side og/ eller nettingvegger. Dør inn til bod levers som lett konstruksjon og/ eller nettingdør. Åpent elektrisk anlegg med sensorstyrt takbelysning type SG ENØK led, eller tilsvarende type og kvalitet fra annen leverandør. Bodarealene har felles mekanisk ventilasjon med ventiler mellom bodene som er avhengig av at luften kan bevege seg fritt. Enkelte boliger har direkte adkomst til ekstern bod fra boligen.

UTVENDIGE FELLESAREALER

Felles internveier asfalteres og det monteres kantstein der asfalt møter gressplen. Adkomstveiene fra internveier og inn til boligenes inngangsdører gruses med subus. Det monteres ikke kantstein der subus møte gressplen. Hagearealer med helning/ fall på mindre enn 30 grader levers med sådd plen. Arealer med større helning/ fall enn 30 grader vil ikke arronderes/ bearbeides, men leveres som naturtomt og/eller synlig berg. Det leveres ikke beplantning som for eksempel hekk, trær, blomster, busker med mer. Forstøtningsmurer leveres som stablemur, granittblokker eller rå betong. Utvendige trapper leveres som granitt- eller betongtrinn lagt i terrenget og/ eller støpt betong med brettskurt utførelse. Utvendig rekkverk på forstøtningsmurer i sameiet og rundt bygningene leveres med håndløper og spiler i metall. Gatebelysning leveres i henhold til norm og endelig omfang og plassering besluttes i den videre detaljprosjekteringen. Biltrafikk på internveier reguleres med automatiske bommer.

SEMIAUTOMATISKE GARASJEANLEGG

Det leveres to semiautomatiske garasje- og parkeringsløsninger fra P-Plan. Plasseringene fremgår av utomhusplanen. Anleggene er fundamentert på singelpute med selvdrenerende dekke/ bunn av singel. Vegger og himling leveres i ubehandlet betong med synlig el-anlegg med stikk og belysning i henhold til gjeldende krav (NEK 400). Parkeringsløsningene leveres med brannvarslere, synlig sprinkleranlegg for brann og mekanisk ventilasjon. Isolert leddport og automatisk garasjeportåpner med fjernkontroll og/ eller appløsning. Plassering og omfang av teknisk utstyr og -føringsveier besluttes i den videre detaljprosjekteringen. Alle parkeringsplasser får egen parkeringsplattform som kan oppgraderes med noe tilvalg i tilvalgsprosessen, vi nevner blant annet opplegg for elbillader. Usolgte parkeringsplasser kan kjøpes i henhold til gjeldende prisliste.

SYKKELPARKERING

Det er avsatt plass for å etablere privat sykkelparkering ved boligenes inngangsdører. Utover det leveres det stativer for felles sykkelparkeringer på sameiets tomt. Plassering fremgår av utomhusplanen.

MOBILITET

Det leveres et mobilitetskonsept med sparkesykler, elsykler og person- og varebiler. Plassering fremgår av utomhusplanen. Som en del av forutsetningene i detaljreguleringen er mobilitetsløsningen tilgjengelig for alle sameiere, og driftes over fellesutgiftene. Utbygger/ selger har subsidiert løsningen de første 3 driftsårene.

POSTKASSER

Det leveres én postkasse til hver bolig som monteres på felles postkassestativ i sameiet. Plassering fremgår av utomhusplanen.

RENOVASJON

Det leveres felles renovasjonsløsning i sameiet. Plassering fremgår av utomhusplanen.

TEGNINGER AV TEKNISK ANLEGG

Tekniske anlegg, -føringsveier og fremføringer til disse i boligene og fellesarealene blir ikke inntegnet på tegninger som er omfattet av kjøpekontrakten. Plassering besluttes under detaljprosjekteringen.

TILVALGS- OG ENDRINGSMULIGHETER

Kjøper vil ha anledning til å bestille tilvalg og endringer i henhold til totalentreprenørens tilvalgskonsept mot et tillegg i pris. Prosjektet og dets priser er basert på at arbeidene gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger, og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tilvalg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført, og innenfor hvilket tidsrom disse kan bestilles. Oversikt over totalentreprenørens tilvalgskonsept og tilvalgsprosess vil bli oversendt etter at prosjektet er besluttet igangsatt, og selger har hevet forbeholdene i kjøpekontrakten.

Alle tilvalg og endringer avklares i møte mellom kjøper og totalentreprenør. Totalentreprenør utarbeider pristilbud som kjøper må bekrefte skriftlig for å bestille. Alle pristilbud kommer fra totalentreprenør. Det påløper et påslag på 15 % på alle endringer og tilvalg til byggherre/ selger som beregnes av totalentreprenørens pris (for å dekke administrasjon, koordinering, garantier, risiko med mer). Tilvalg og endringer faktureres av byggherre/selger og innbetales til meglers klientkonto ved bestilling/forfall. Dersom kjøper ønsker å gjøre endringer i prosjektets standardleveranse, gjøres det oppmerksom på at fradragssummen vil være totalentreprenørens innkjøpspris. Som følge av totalentreprenørens rabatter vil fradragssummen være betydelig lavere enn veiledende butikk-/ hyllepris.

Enkelte tilvalg og endringer kan medføre at totalentreprenør/ tekniskkonsulent må vurdere gjennomførbarhet og priskonsekvens etter medgått tid. Selger informerer om at slik vurdering kan bli kostbart. Tilvalg og endringer kan ikke gjennomføres dersom det berører rammetillatelse (herunder blant annet fasadeendringer), fellesareal, annen bolig eller påvirker fremdriften i prosjektet. Totalentreprenør har krav på vederlag for utarbeidelse av pristilbud, vurderinger med videre i henhold til bustadoppføringslova § 44 (Også om tilvalg og endring ikke bestilles.).

Kjøper kan ikke kreve tilvalg og endringer som utgjør mer enn 15 % av avtalt kjøpesum, det vises

til bustadoppføringslova § 9. Etter igangsetting vil totalentreprenøren informere om tidsfrister for tilvalg og endringer. Kjøper må overholde de tidsfrister (bestilling og betaling) som settes av totalentreprenøren for tilvalg og endringer. Oversittes tidsfristene har byggherre/ selger rett til å levere boligen med standardleveranse i henhold til leveransebeskrivelse og matrise. Egenleveranser er ikke tillatt og totalentreprenøren vil ikke montere egenleveranser eller lignede som kjøper bestiller utenfor prosjektet. Det er ikke anledning for kjøper å trekke ut deler av leveransen som vil kunne være til hinder for å få midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest.